Welke Waren De Redenen Achter De Verschillende Huwelijken Van De Profeet Mohammed, [v.z.m.h.]? (2024)

Sommige critici der Islam hebben de Profeet afgeschilderd en belasterd als een zelfgenoegzame, losbandige mens. Zij deden dit ofwel uit totale onwetendheid over de realiteit van de huwelijken van de Profeet Mohammed, vzmh, ofwel uit oneerlijkheid en afkeer van Islam. Zij hebben hem beschuldigd van karaktergebreken die nauwelijks nog verenigbaar zijn met een gemiddeld deugdzame mens en dus al helemaal niet met een Profeet, met Gods laatste Boodschapper, een rolmodel voor de hele mensheid. Nochtans, als we de feiten eenvoudigweg nagaan - en dit is gemakkelijk te doen, door authentieke biografieën en goedgekeurde verzamelingen Hadith- dan wordt het duidelijk dat de Profeet een strikt gedisciplineerd leven leidde, dat zijn huwelijken een deel van die discipline waren, een deel van de vele, vele lasten die hij droeg als Gods laatste Boodschapper.

De redenen achter deze vele huwelijken verschillen, maar zelfs als sommige van die redenen tot de privé-sfeer behoren, dan hebben ze allemaal te maken met de rol van de Profeet als leider van de nieuwe Muslim 'Ummah'. Hij gidste zijn volgelingen naar de normen en waarden van de Islam. In de volgende bladzijden zullen we trachten sommigen van deze redenen te verklaren, en zo te verduidelijken dat de beschuldigingen, tegen de Profeet geuit in deze kwestie, al even gemeen en brutaal zijn dan vals.

De Profeet, op een ogenblik dat hij nog niet voor zijn toekomstige opdracht was gekozen, huwde voor het eerst op de leeftijd van 25 jaar. Gezien de culturele omgeving waarin hij leefde, zijn jeugd en het klimaat als bijkomende factoren, is het merkwaardig dat hij een reputatie zou hebben verdiend van perfecte trouw, integriteit een betrouwbaarheid in alle opzichten. Zodra hij tot het Profeetschap werd geroepen verwierf hij vijanden die niet aarzelden om valse beschuldigingen rond hem bekend te maken. Geen enkele van deze lasteraars (en in hun jahilliya, achterlijkheid, hadden zij geen morele remmen) durfde beschuldigingen uitvinden die door niemand zouden worden geloofd. Het is belangrijk te beseffen dat zijn leven gebaseerd was op trouw en zelfdiscipline vanaf het begin, en zo bleef het.

Op de leeftijd van 25 jaar dan, en in de bloei van zijn leven, huwde Mohammed, vzmh, Khadijah, een veel oudere vrouw. Dit was een hoogstaand huwelijk en uitzonderlijk in de ogen van de Profeet en God. Gedurende 23 jaar was zijn leven bij Khadijah een ononderbroken periode van perfecte trouw. In het achtste jaar van zijn Profeetschap echter, overleed Khadijah en de Profeet was opnieuw alleen, zoals voor zijn huwelijk, maar nu met kinderen om voor te zorgen. Zijn vijanden kunnen niet ontkennen en zijn verplicht toe te geven, dat zij gedurende al die jaren geen enkele zwakheid in zijn moreel karakter konden vinden.Tijdens het leven van Khadijah, nam de Profeet geen andere vrouw, alhoewel de publieke opinie van het volk waartussen hij leefde, het hem niet zouden kwalijk genomen hebben als hij dit wel had gedaan. Na de dood van Khadijah bleef hij nog 4 of 5 jaar alleen.

Al zijn andere huwelijken begonnen na de leeftijd van 55 jaar, een leeftijd waarop er nog weinig echter interesse en verlangen naar een huwelijk overblijft. De beschuldiging dat zijn huwelijken na deze leeftijd een uitdrukking waren van losbandigheid of zelfgenoegzaamheid, is even laag dan ongegrond.

Een vraag die dikwijls wordt gesteld luidt: 'Hoe kan de veelheid van huwelijken samengaan met de taak van Profeet?' In het antwoord op deze vraag moeten drie punten worden verduidelijkt. Laat ons echter eerst erkennen dat degenen die deze vragen opwerpen ofwel atheïsten zijn zonder Religie, ofwel 'mensen van het Boek', Christenen of Joden dus. Beide groepen van critici hebben dezelfde onwetendheid over Islam en Religie met elkaar gemeen of verwarren opzettelijk goed en kwaad om anderen te misleiden en onrust en tweedracht te zaaien.

Wie niet gelovig is en evenmin een religieuze levenswijze heeft, mag geen verwijten maken aan wie wel gelooft. Zij hebben relaties en banden met vele vrouwen zonder enige moraliteit, wet of regel. Zij kunnen het zelf anders noemen maar wat zij toepassen is tomeloze losbandigheid met, in de praktijk, weinig aandacht voor de gevolgen van hun levensstijl op het geluk en het welzijn van hun omgeving, nog niet eens hun eigen kinderen en de jeugd in het algemeen al helemaal niet. In sommige kringen die zichzelf aanprijzen als 'vrij', worden seksuele relaties die in de meeste gemeenschappen als incestueus worden veroordeeld, toegelaten. hom*oseksualiteit is 'normaal' voor hen net zoals enige andere vorm van relatie. Sommigen beoefenen zelfs polyandrie dwz: één vrouw met meerdere 'echtgenoten'. De ellende van eventuele kinderen van dergelijke relaties die nooit zeker kunnen zijn wie hun vader is, laten we over aan de verbeelding van de lezer. Het enige motief van mensen met dergelijke levenswijze, om de Profeet te kritiseren en diens huwelijken is de dwaze hoop dat ze Moslims met zich mee kunnen sleuren in de poel van morele verwarring en slechtheid waarin ze zelf gevangen zitten.

Joden en Christenen die de Profeet aanvallen omwille van zijn vele huwelijken, kunnen alleen maar gemotiveerd zijn door hun angst, jaloersheid en afkeer van Islam. Zij vergeten gewoonweg dat de grote Patriarchen van het Hebreeuwse volk, die zowel in de bijbel als in de Qur'an als Profeten worden genoemd, en die door de volgelingen van elk der drie Abrahamitische godsdiensten als voorbeelden van grote moraliteit worden genoemd, allen polygamie beoefenden en zelfs op een grotere schaal dan de Profeet Mohammed, vzmh.

Polygamie werd niet door Moslims uitgevonden. Bovendien zullen we zien dat in het geval van de Profeet der Islam, de polygamie, of nauwkeuriger: polygynie, vanuit het functionele oogpunt van de opdracht van het Profeetschap bekeken, een veel grotere betekenis heeft dan mensen over het algemeen beseffen.

In zekere zin is de veelheid van huwelijken een noodzaak voor de Profeet, waarvan de praktijk, of Sunna, de basis vormde voor de normen der Moslim wetten die tot stand moesten komen. Religie mag niet worden uitgesloten van de privé relaties tussen echtgenoten, evenmin uit kwesties die alleen kunnen gekend zijn door een partner. Daarom moet er leiding worden gegeven door vrouwen die een duidelijke richtlijn en advies kunnen geven zonder een suggestief en onduidelijk taalgebruik dat toespelingen maakt en de échte betekenis verdoezeld en onbegrijpelijk maakt. De deugdzame en trouwe vrouwen uit het huishouden van de Profeet waren de verantwoordelijke leraars om naar de Umma de normen en regels te verduidelijken betreffende het gedrag van Moslims in hun privé leven.

Enkele van de huwelijken van de Profeet Mohammed, vzmh, werden gesloten voor specifieke redenen die met zijn vrouwen hadden te maken.

1 Omdat er zich jonge, oudere en oude vrouwen tussen hen bevonden, konden de voorschriften van de Moslimwet uitgelegd worden in relatie tot hun verschillende levensfazen en ervaringen. Deze voorschriften der wet werden eerst geleerd en toegepast binnen het huishouden van de Profeet en dan doorgegeven naar andere Moslims via de raadgevingen van hun vrouwen.

2 Omdat elk van de vrouwen van de Profeet van een verschillende familie of stam was, bracht de Profeet familiebanden en relaties tot stand doorheen de hele Ummah. Dit maakte een sterke gehechtheid aan hem mogelijk die zich in de verschillende volkeren der Ummah verspreidde, een zekerheid en gelijkheid bracht en een broederschap tussen hen op de meest praktische manier en op religieuze basis.

3 Elk van zijn vrouwen, van de verschillende stammen, zowel tijdens het leven van de Profeet, als daarna, was van groot belang en dienstbaarheid voor de zaak der Islam. Zij brachten zijn boodschap over op een manier die hun families konden begrijpen. De uiterlijke en innerlijke ervaring, de kwaliteiten, manieren en geloof van de man, wiens leven in alle details, privé en publiek, de vertolking was van de Qur'an, Islam in praktijk. Op deze manier waren alle leden van hun clan, mannen én vrouwen in staat om de Qur'an te kennen. Ook de Hadith, Tafsir (interpretatie en commentaar op de Qur'an) en fiqh (begrijpen der Islamitische wet). Zo konden ze volledig bewust worden van de essentie en geest van de Islamitische religie.

4 Doorheen zijn huwelijken vestigde de Profeet Mohammed, vzmh, zijn familiebanden overal in het Arabisch schiereiland. Dit betekende dat hij vrij was te reizen en in iedere familie als een verwant te worden ontvangen. In ieder van deze huizen werd hij als een gelijke van de bewoners beschouwd. Daarom voelden al deze mensen dat ze hem persoonlijk konden ontmoeten om te leren over dit leven en de dingen in het hiernamaals, rechtstreeks van hem. De stammen genoten ook gezamenlijk van deze nabijheid tot de Profeet, zij achtten zichzelf gelukkig en waren trots op deze relatie. Zoals de Omeyaden door Umm Habibah, de Hashimiten door Zaynab bint Jahsh en de Banu Makhzum door Umm Salamah. Wat we tot nu toe hebben gezegd, is algemeen en kan in zekere mate van alle Profeten worden gezegd. Nu zullen we de levens schetsen van 'Ummahat al-Mu'minin', de moeders der gelovigen, niet in de volgorde der huwelijken maar op een andere manier.

1. Khadijah, moge God haar waarderen

Zij was de eerste van de vrouwen van de Profeet. Toen ze hem huwde, was ze 40 jaar oud en Mohammed, vzmh, was 25 jaar. Zij was de moeder van al zijn kinderen behalve een zoon Ibrahim, die niet lang leefde. Behalve zijn vrouw was zij ook zijn vriendin, de deelgenoot van zijn interesses en idealen, in zeer grote mate. Hun huwelijk was wonderlijk goed gezegend: zij leefden in diepe harmonie samen gedurende 23 jaar. Doorheen elke vervolging en haat die de afgodendienaars over de Profeet uitstortten, doorheen elke vijandigheid, was Khadijah zijn dierbaarste gezel en helper. Hij hield heel veel van haar en huwde geen enkele andere vrouw gedurende haar leven en zelfs niet tot 4 of 5 jaar na haar dood. Dit huwelijk is het ideaal van intimiteit, vriendschap, wederzijds respect, steun en troost, een voorbeeld voor alle huwelijken.

Alhoewel hij trouw en eerlijk was tegenover al zijn vrouwen, vergat hij Khadijah nooit en vernoemde haar deugden en prestaties uitgebreid bij vele gelegenheden. Zij deelden hun dagelijks brood en voorraden, hun problemen en hun beproevingen. Mohammed, vzmh, zorgde voor zijn kinderen en nam de taak van vader zowel als van moeder op zich. Om van een dergelijke man te beweren dat hij een genieter en een wellusteling was tegenover zijn vrouwen, is even ondankbaar als dwaas, de grootst mogelijke leugen. Indien daar ook maar een klein beetje waarheid in die beweringen was, dan had hij niet kunnen leven zoals we weten dat hij deed.

2. A'isha, moge God haar waarderen

Zij was zijn tweede vrouw, niet in volgorde van huwelijken. Ze was de dochter van zijn beste vriend en toegewijde volgeling, Abu Bakr. Die was één der eerste bekeerlingen tot Islam en hoopte reeds lang om de diepe verbondenheid tussen hem en de Profeet te verstevigen, door hem zijn dochter ten huwelijk te geven. Door A'isha te huwen, stond de Profeet de hoogste eer en hoffelijkheid toe aan een man die alle goede en slechte tijden had gedeeld met hem tijdens zijn opdracht. Op deze manier verwierven Abu Bakr en A'isha Siddiqa de onderscheiding van spiritueel en lichamelijk dicht bij de Profeet te zijn.

Bovendien had A'isha, die bewees, een merkwaardig intelligente en wijze vrouw te zijn, zowel de natuur en het temperament om het werk van de profetische opdracht verder te zetten. Haar huwelijk was de scholing waardoor zij voorbereid werd als een spirituele gids en leraar van de hele vrouwengemeenschap. Zij werd een der belangrijkste studenten en volgelingen van de Profeet. Door hem werden haar vaardigheden en talenten gerijpt en geperfectioneerd, zoals bij vele Moslims uit die gezegende tijd. Daardoor kon zij zich bij de Profeet voegen in het gezegend verblijf, als zijn vrouw én als student. Haar leven en haar diensten tegenover de Islam, na haar huwelijk bewezen dat een dergelijk uitzonderlijk persoon geschikt was om de vrouw van de Profeet te zijn. Want, mettertijd bewees ze een der grootste autoriteiten te zijn van Hadith, een uitstekende commentator op de Qur'an en een schitterende en zeer geleerde expert in 'fiqh', Islamitische wet. Zij vertegenwoordigde echt de innerlijke en uiterlijke kwaliteiten en ervaringen (zahir en batin) van de Profeet Mohammed, vzmh, door haar unieke kennis. Dit is zeker de reden dat de Profeet in zijn droom werd meegedeeld van A'isha te huwen. Zo werd zij voorbereid en ingeleid in het huishouden van de Profeet, toen ze nog onschuldig was en niets wist over mannen en wereldse zaken.

3. Umm Salamah, moge God haar waarderen

Zij kwam uit de clan der Makhzum en was eerst met haar neef gehuwd. Het echtpaar had de Islam heel in het begin aangenomen en was uitgeweken naar Abessinia om de vervolgingen der Quraysh te ontlopen. Na teruggekomen te zijn, week het koppel, met hun 4 kinderen, uit naar Medina. Haar man nam deel aan vele gevechten en werd ernstig verwond in het gevecht van Uhud, waardoor hij later stierf. Abu Bakr en Umar stelden haar een huwelijk voor, bewust van haar behoeften en armoede als een weduwe met kinderen die hulp nodig had. Zij weigerde deze voorstellen omdat, volgens haar, geen man beter kon zijn dan haar overleden echtgenoot.

Enige tijd nadien, stelde de Profeet zelf voor om haar te huwen. Dit was een rechtvaardig en logisch voorstel. Want deze grote vrouw, die nooit voor een offer terugschrok en kon lijden voor haar geloof in Islam, was nu alleen nadat ze vele jaren had geleefd in de meest vooraanstaande clan van het Arabisch schiereiland. Zij kon niet verwaarloosd worden en tot bedelen veroordeeld om in leven te blijven. Omwille van haar vroomheid, haar eerlijkheid en alle lijden dat ze had ondergaan, verdiende ze zeker hulp. Door haar in zijn huishouden op te nemen, deed de Profeet wat hij al sinds zijn jeugd had gedaan. Hij gaf vriendschap aan hen die geen vrienden hadden, ondersteunde hen die geen steun hadden, beschermde de kwetsbaren. In de omstandigheden waarin Umm Salamah zich bevond, was er geen zachtere of meer genadige weg om haar te geven wat ze nodig had.

Zij was intelligent en snel van begrip, net zoals A'isha. Zij had al de capaciteiten en gaven om een spirituele gids en leraar te worden. Als de genadevolle en meedogende Profeet haar onder zijn bescherming nam, was er een nieuwe student aangenomen in de school der kennis en leiding, voor wie de hele vrouwengemeenschap dankbaar zou zijn. Laten we eraan herinneren dat op dat moment de Profeet bijna 60 jaar was. Zijn beslissing om een weduwe met vele kinderen te huwen, en de uitgaven en verantwoordelijkheden die dit met zich meebracht, kan alleen maar begrepen worden vanuit een nederige bewondering voor zijn grenzeloze menselijkheid en medeleven.

4. Umm Habibah, moge god haar waarderen

Zij was de dochter van Abu Sufyan, die gedurende lange tijd de meest hardnekkige tegenstander van de opdracht van de Profeet was. Hij was ook een vastbesloten ondersteuner van 'kufr' of ongeloof. Toch was zijn dochter één der eerste bekeerlingen der Islam. Ook zij week uit naar Abessinia omwille van de vervolging door de ongelovigen. Terwijl zij daar was bekeerde haar echtgenoot zich tot het Christendom. Omdat zij een Moslim bleef, scheidde ze

zich van hem. Als haar echtgenoot kort daarna stierf, was zij alleen, wanhopig en in ballingschap.

De Gezellen van de Profeet waren toen weinig talrijk en hadden weinig in materiele overvloed om zichzelf te onderhouden, en konden al helemaal geen anderen helpen. Wat waren dan de praktische mogelijkheden voor Umm Habibah? Zij kon zich bekeren tot het Christendom om door de Christenen geholpen te worden, maar dat was ondenkbaar voor haar. Zij kon terug naar haar vaders huis gaan dat op dat moment een hoofdkwartier was in de strijd tegen Islam, maar dat was ook ondenkbaar. Zij kon van huis naar huis zwerven, als een bedelaar, maar dat was ook onvoorstelbaar. Zij behoorde immers reeds lang tot een der rijkste en edelste Arabische families en zou schande over de naam van haar familie brengen door zo te handelen.

God beloonde Umm Habibah voor alles dat zij verloor en opofferde in het pad der Islam. Zij leed een eenzame ballingschap in een onzekere omgeving tussen mensen met een verschillende religie en van een verschillende afkomst dan haar eigen. Zij werd ook verscheurd door de bekering en de dood van haar man. Toen de Profeet over haar problemen hoorde, stuurde hij haar een huwelijksaanzoek via de koning Negus. Deze daad was zowel nobel als vrijgevig en een praktisch bewijs van het vers: 'Wij hebben U niet gestuurd , behalve als een genade voor alle schepselen' (S21, A107)

Dus voegde Umm Habiba zich bij het huishouden van de Profeet als vrouw en als student en droeg veel bij tot het spirituele leven en de moraliteit van de Moslims die van haar leerden en op hun beurt, hun kennis doorgaven naar volgende generaties.

Door dit huwelijk, werd de machtige familie van Abu Sufyan verbonden met de persoon en het huishouden van de Profeet. Daardoor begonnen zij een andere houding tegenover de Islam aan te nemen. Het is ook correct om de invloed van dit huwelijk, voorbij de familie van Abu Sufyan, door te trekken naar al de Umayaden die de Moslims zouden regeren gedurende bijna een eeuw. Deze clan, waarvan de leden het fanatiekst waren in hun haat tegen Islam, leverden enkele van Islam's beste krijgers, gouverneurs en beheerders in de eerste periode der Umma. Zonder twijfel werd hun houding veranderd door dit huwelijk. De diepte der Profetische vrijgevigheid en zielegrootsheid heeft hen zeker overweldigd.

5. Zainab bin Jahsh, moge God haar waarderen

Zij was ook een dame van nobele afkomst, afgedaald, en een nauwe verwante van de Profeet. Zij was bovendien een zeer vrome vrouw die veel vastte, lange wakes hield en vrijgevig was voor de armen. Toen de Profeet de hand van Zainab vroeg voor Zaid, waren zij en haar familie eerst onwillig. De familie had gehoopt, hun dochter aan de Profeet ten huwelijk te geven. Natuurlijk, toen ze beseften dat de Profeet wenste dat hun dochter Zaid zou huwen, stemden zij toe uit eerbied voor de wens van de Profeet, hun liefde voor hem en zijn autoriteit. Zo vond het huwelijk plaats.

Zaid was als kind gevangen genomen tijdens stammenoorlogen en verkocht als slaaf. De edele Khadijah, wiens slaaf hij was stelde hem voor aan Mohammed, vzmh, bij de gelegenheid van haar huwelijk met de toekomstige Profeet. Hij schonk Zaid onmiddellijk zijn vrijheid en nam hem kort daarna aan als zoon. Hij drong aan op het huwelijk van Zaid met Zainab om gelijkheid tussen de Moslims tot stand te brengen en te versterken. Hij wenste van zijn idee een praktisch model te maken. Hij wenste het oude Arabische vooroordeel tegen een slaaf af te breken door hem, of een bevrijde slaaf, te laten huwen met een 'vrijgeboren' vrouw. De Profeet begon daarom deze moeilijke opdracht in zijn eigen familie.

Het huwelijk bracht geen geluk voor Zainab, noch voor Zaid. Zij, de dame van nobele geboorte was een goede Moslim, voorbeeldig in vroomheid en uitzonderlijk karakter. Zaid, de bevrijde slaaf, was bij de eersten om de Islam te omhelzen en hij was ook een goede Moslim.

Beiden hielden van de Profeet en gehoorzaamden hem maar hun huwelijk was onuitstaanbaar geworden door hun wederzijdse ongeschiktheid voor elkaar. Zaid sprak bij diverse gelegenheden de wens uit om te scheiden. De Profeet echter drong aan dat hij geduld zou uitoefenen en niet van Zainab zou scheiden. Dan, bij een gelegenheid dat de Profeet in gesprek was, kwam de engel Gabriël tot hem met een Goddelijke Openbaring: (Bukhari, Tawhid, 22)

Het huwelijk van de Profeet met Zainab werd aangekondigd in de volgende verzen, als een overeenkomst die reeds gesloten was: 'Wij hebben haar tot u gehuwd' (S33, A37) Dit gebod was een der ergste beproevingen voor de Profeet, vzmh. Hij werd bevolen om iets te doen wat tegen de tradities van zijn volk inging, het was zelfs een taboe. Toch moest het gebeuren zoals God had bevolen, voor de zaak die God uitgevoerd wenste te zien.

A'isha sprak later: 'Indien de Boodschapper van God geneigd was geweest, iets te schrappen van wat aan hem werd Geopenbaard, dan was het dit vers geweest.' (Bukhari en Muslim)

De Goddelijke wijsheid schreef de behoefte voor om een nobele en vooraanstaande figuur als Zainab bij het huishouden der Profeet te voegen. Daar kon zij de ware kennis verwerven en zich voorbereiden op de taak van de Moslims te leiden en te verlichten. Door deze gebeurtenissen bewees Zainab, nadat het huwelijk met de Profeet had plaatsgevonden, dat zij het waard was zijn vrouw te zijn. Zij was zich voordturend bewust van haar verantwoordelijkheden zowel als van de hoffelijkheid die met haar rol was verbonden, en vervulde deze taken tot bewondering van iedereen.

In de 'jahiliyya' de periode der onwetendheid voor de Islam kwam, was een geadopteerde zoon gelijk aan een natuurlijke zoon en zijn vrouw werd aanzien als de vrouw van een natuurlijke zoon. Overeenkomstig het Qur'an vers, zijn zij die 'de vrouwen waren van uw natuurlijke zonen' uitgesloten van huwelijk met de vader. Maar dit verbod is niet van toepassing op aangenomen zonen voor wie er geen bloedverwantschap is met diegene die aanneemt. Wat tegenwoordig vanzelfsprekend lijkt was dat toen niet. Het heidens taboe tegen het huwen met voormalige vrouwen van aangenomen zonen, was diep geworteld. Om deze gewoonte te breken werd het huwelijk van de Profeet met Zainab bevolen in de Openbaring.

Om een onaanvechtbare autoriteit te hebben bij volgende generaties Moslims, moest het taboe doorbroken worden door het gezag van het voorbeeld van de Profeet zelf. Het is nogmaals een kenmerk van de geloofsdiepte van de man, dat hij het Goddelijk voorschrift aanvaardde, tegen de meest diepgewortelde gewoonten van zijn volk in. Als gevolg hiervan werden de Arabieren gered van hun heidense verwarring van een wettelijk denkbeeld, hoe kostbaar ook, met een natuurlijke biologische realiteit.

6. Juwayriyah bint Harith, moge God haar waarderen

Zij was één der vele gevangenen die door Moslims bij een militaire operatie werden genomen. Zij was de dochter van Harith, het stamhoofd van de verslagen Banu Mustaliq. Zij werd, zoals de andere leden van haar vooraanstaande familie, gevangen gehouden bij de 'gewone' mensen van haar clan. Toen zij tot voor de Profeet werd geleid, vzmh, was ze in haar gemoed gekwetst, vooral omdat haar stamgenoten alles waren verloren en zij diepe haat en weerzin voelde tegen de Moslims. De Profeet begreep haar gekwetste trots en waardigheid en ook het lijden van deze vrouw. Hij begreep ook in zijn sublieme wijsheid hoe het probleem kon worden opgelost en haar gewonde trots genezen. Hij was akkoord om haar losgeld te betalen, haar vrij te laten en bood aan om haar als vrouw te nemen. Hoe graag zij deze voorstellen aannam kan gemakkelijk worden begrepen.

Ongeveer 100 families die nog niet waren vrijgekocht, werden allen vrijgelaten toen de 'Ansar' (Helpers) en de 'Muhajir' (Uitgewekenen) begrepen dat de Banu Mustaliq nu door huwelijk tot de familie van de Profeet hoorden. Een dergelijk hooggeachte stam kon niet in slavernij blijven.(Ibn Hanbal, Musnad, 6,227) Zo werden de harten van Juwayriyah en al haar stamgenoten gewonnen. Deze honderd families die hun vrijheid wonnen zegenden dit huwelijk van Juwhayriyah met de Profeet Mohammed, vzmh. Dankzij zijn genadige wijsheid en vrijgevigheid veranderde hij een nederlaag voor sommigen in een overwinning voor allen. Wat een gelegenheid voor afgunst en ongenoegen was geweest, werd een kans voor vriendschap en vreugde.

7. Safiyyah, moge God haar waarderen,

Zij was de dochter van Huyayy, een der hoofdmannen van de Joodse stam der Khaybar die de stam der Qurayzah had aangespoord om hun verdrag met de Profeet te verbreken. Vanaf haar vroegste jeugd zag zij haar familie en verwanten, vastbesloten in de oppositie tegen de Profeet. Zij had haar vader, broer en echtgenoot verloren door Moslim handen en werd zelf gevangengenomen. De gewoonten en de daden van haar familie en verwanten hadden in haar een diepe woede tegen de Moslims en een verlangen naar wraak doen ontstaan. Maar drie dagen voordat de Profeet, vzmh, in Khaybar aankwam en zij in een gevecht werd gevangengenomen, had zij in een droom een schitterende maan gezien die uit Medina kwam, naar Khaybar ging en in haar schoot viel. Later zei zij: ‘In mijn gevangenschap begon ik te hopen dat mijn droom zou uitkomen.’ Toen zij als een gevangene voor de Profeet werd geleidt, liet hij haar, in zijn goedheid, vrij. Hij gaf haar de keuze tussen Joods te blijven en naar haar volk terug te gaan of Moslim te worden en met hem te huwen. 'Ik koos God en zijn Boodschapper' zei zij. Korte tijd daarna huwden zij.

Door opgevoed te worden in het huishouden van de Profeet, verkreeg ze de titel 'moeder van de gelovigen'. De Gezellen van de Profeet eerden en respecteerden haar als 'moeder'. Zij leerde rechtstreeks de hoffelijkheid en verfijning van de mannen en vrouwen wier harten en gevoelens waren onderworpen aan God. Haar houding tegenover de voorbije ervaringen veranderde helemaal en zij begon de grote eer te waarderen, de vrouw van de Profeet te zijn. Door haar huwelijk, veranderde de houding van vele Joden als ze de Profeet beter leerden kennen. Het is ook belangrijk om op te merken dat door dergelijke nauwe relaties met anderen, Moslims tot begrip konden komen van de levenswijze, gedachten en gevoelens van anderen. Door dit begrip kunnen Moslims leren hoe ze de anderen kunnen beïnvloeden en leiden, als God het wil. Zonder een mate van vertrouwen die tot stand kwam door dergelijke gunstige daden, als het huwelijk van de Profeet met Safiyyah, zouden noch wederzijds respect, noch verdraagzaamheid, sociale normen hebben kunnen worden.

8. Sawdah bint Zam'ah bint Qays, moge God tevreden over haar zijn

Zij was de weduwe van ene Sakran. Zij waren bij de eerste bekeerlingen en waren verplicht om naar Abyssinia te vluchten om aan de vervolging der afgodendienaars te ontkomen. Sakran stierf in ballingschap en liet zijn vrouw volledig zonder bezittingen achter. Als enige ondersteuning voor de arme vrouw huwde de Profeet Mohammed, vzmh, haar; alhoewel hij zelf nauwelijks middelen had om zijn dagelijks voortbestaan te verzekeren.

Dit huwelijk vond plaats enige tijd na het overlijden van de nobele Khadijah.

9. Hafzah, moge God tevreden over haar zijn

Zij was de dochter van Umar ibn al-Khattab, de toekomstige 2e Kalief der Moslims. Deze goede vrouw had haar man verloren die zowel naar Abyssinia als Medina was uitgeweken.

Hij stierf aan verwondingen die hij had opgelopen in de strijd op het pad van God. Zij bleef een tijdje zonder man. Umar verlangde ook, zoals Abu Bakr, de eer en de zegening van dicht bij de Profeet te zijn in deze wereld en in het Hiernamaals. Daarom nam de Profeet, vzmh, Hafzah als zijn vrouw nam omdat zij, de dochter van zijn trouwe volgeling, hulp en bescherming nodig had.

Dit waren de omstandigheden en edele motieven van de verschillende huwelijken van de Profeet Mohammed, vzmh. We zien dat deze huwelijken bedoeld waren om weduwen en hulpeloze vrouwen te voorzien van een eervol levensonderhoud, bij gebrek aan andere middelen. Ook om te troosten en woedende en tekortgedane stammensen te eren, om vijanden bij elkaar te brengen in een soort van relatie en harmonie. Om enkele uniek begaafde individuen voor de zaak van de Islam te winnen, vooral vrouwen met speciale talenten. Om nieuwe normen voor relaties in te stellen tussen verschillende volkeren binnen de verenigende broederschap van het geloof in God. Om met familiebanden de mannen te eren die de eerste leiders van de Ummah zouden worden na zijn overlijden. Deze huwelijken hadden dus niets te maken met zelfgenoegzaamheid of persoonlijk verlangen of lust of enige andere der lage en gemene beschuldigingen die tegen de Profeet der Islam werden geuit door verbitterde vijanden. Met uitzondering van A'isha waren alle vrouwen der Profeet weduwen en al zijn huwelijken, gesloten na het overlijden van de nobele Khadijah, begonnen toen hij al een oude man was. Vér van daden van lust en zelfgenoegzaamheid, waren deze huwelijken daden van zelfdiscipline.

Het maakte deel uit van deze discipline dat de Profeet, vzmh, elk van deze vrouwen op de meest rechtvaardige manier behandelde, nauwkeurig en gelijk alles verdelend wat er aan schaarse bestaansmiddelen in zijn huishouden, en onderkomen aanwezig was. Hij verdeelde zijn tijd gelijk tussen hen en zorgde er voor, hen allen met gelijke vriendschap en respect te benaderen. Dat zijn huishouden in vrede leefde, ondanks het feit dat al die verschillende vrouwen van verschillende afkomst waren, met verschillende karakters en voorkeuren, is een teken van zijn genialiteit en vermogen om vrede en harmonie te brengen. Voor elk van deze vrouwen was hij niet enkel de levensonderhouder maar ook een vriend en gezel.

Een laatste punt is dat het aantal vrouwen van de Profeet, hem door een speciale wettelijke overeenkomst was toegestaan en alleen aan hém. Sommige der verdiensten en wijsheiden van deze toestand hebben we uitgelegd. Het aantal vrouwen voor elke andere Moslim mag nooit meer dan 4 tegelijk bedragen. Toen de Openbaring kwam, die polygamie beperkte, waren de huwelijken van de Profeet reeds gesloten. Daarna mocht de Profeet ook niet meer opnieuw huwen.

Welke Waren De Redenen Achter De Verschillende Huwelijken Van De Profeet Mohammed, [v.z.m.h.]? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6251

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.