Het eenvoudige huiselijke- en priveleven van de profeet Mohammed (2024)

Vasten – 20

Het eenvoudige huiselijke- en privéleven van de profeet Mohammed

· In de Koran zegt Allah tegen de profeet Mohammed (v.z.m.h.):

“(O Profeet)Vermoei uw ogen niet (met verlangen) met wat Wij aan bepaalde klassen van hen hebben gegevenom zich in te verheugen, en treur niet om hen, en maak uzelf zachtaardig tegenover de gelovigen.” – 15:88

Over de laatste woorden van dit vers, ‘maak uzelf zachtaardig tegenover de gelovigen,’ kunt u meer lezen in de vorige koranstudie, die gaat over de buitengewone zachtaardigheid van de Profeet tegenover zijn volgelingen. De woorden die vertaald zijn als ‘maak uzelf zachtaardig’ betekenen letterlijk ‘breng hen onder uw vleugel’. Dat wil zeggen, neem hen onder uw hoede en zorg. De Koran gebruikt dezelfde woorden wanneer het ons opdraagt om om te kijken naar onze bejaarde ouders: ‘En breng uit genade hen [uw ouders] onder de vleugel van nederigheid,’ (17:24).

De eerste woorden van dit vers, ‘Vermoei uw ogen niet met wat Wij aan bepaalde klassen van hen hebben gegeven,’ laten zien dat de pracht en praal van dit leven geen enkele verleiding vormde voor de profeet Mohammed. Men kan de ongeëvenaarde eenvoud van zijn leven, vanaf het moment dat hij trouwde met een rijke weduwe tot aan de tijd dat hij regeerde over Arabië, opmaken uit de laatste momenten van zijn leven. Hij gaf toen de opdracht om de laatste cent in zijn huis aan de armen te geven.

· De tegenstanders van de profeet Mohammed opperden het volgende bezwaar tegen hem:

“En zij zeggen: Wat een Boodschapper is dit? Hij eet voedsel en loopt over de markten. Waarom is er geen engel naar hem toegestuurd, om samen met hem een waarschuwer te zijn? Of een schat aan hem gegeven, of een tuin om van te eten?” – 25:7-8

Het leven van de Profeet was er een van de grootst mogelijke eenvoud. Hij deed al zijn werk zelf. Hij hielp zijn vrouwen met hun huishoudelijke taken, herstelde zijn eigen kleren, bond de geiten vast, en repareerde zelfs zijn eigen sandalen. Zijn vriendelijke en sympathieke karakter bracht hem vaak ertoe om zelfs het werk van anderen te doen. Er was een vrouw die niet in staat was om voor zichzelf te werken. Zij vroeg de Profeet om haar te begeleiden naar een straat. Hij begeleidde haar daarnaartoe, en verliet haar pas toen haar werk verricht was. Hij was een gewone sterveling en at het gewone voedsel van een eenvoudige Arabier. Vandaar dat zij van hem zeiden’, ‘hij eet voedsel.’ Het ‘lopen op de markten’ staat voor allerlei alledaagse activiteiten. Wat zij zich voorstelden bij een boodschapper van Allah was, dat hij wereldse schatten en tuinen zou bezitten. Sterker nog, rijkdom betekende alles voor hen en zij sloegen geen acht op de morele, hogere waarden van het leven waarvoor de profeet Mohammed kwam.

· Er zijn veel hadith-verslagen die vertellen over de eenvoud van het dagelijks leven van de Profeet:

“Hisham zei: ik vroeg Aisha, ‘Wat deed de Profeet (v.z.m.h.) in zijn huis?’ Ze antwoordde: ‘Hij deed wat een van jullie in zijn huis zou doen. Hij repareerde sandalen en herstelde (zijn) kleding en deed naaiwerk.’” (Al-Adab Al-Mufrad)

“Al-Aswad levert over dat hij Aisha vroeg: ‘Wat deed de Profeet vroeger in zijn huis?’ Ze antwoordde: ‘Hij was altijd bezig met het dienen van zijn gezin en als het tijd was om te bidden, wendde hij zich daartoe.’” (Bukhari)

· Toen de tijd aanbrak dat de moslims welvarend begonnen te worden, was het logisch dat de vrouwen van de profeet Mohammed beschikking zouden krijgen over betere levensvoorzieningen dan die ze voorheen hadden. Maar juist in deze tijd zien we een openbaring die hen de striktste eenvoud oplegde:

“O Profeet, zeg tegen uw echtgenotes: Wanneer jullie verlangen naar dit wereldse leven en zijn verfraaiing, kom, ik zal jullie een voorziening geven en jullie toestaan op waardige wijze te vertrekken. En wanneer jullie verlangen naar Allah en Zijn Boodschapper en het verblijf in het Hiernamaals, dan heeft Allah voor de weldoeners onder jullie zeker een geweldige beloning bereid.” – 33:28-29

Als de Profeet zijn vrouwen had toegestaan mee​​ te delen in de algemene welvaart van de gemeenschap, dan zou hier geen enkele bezwaar tegen zijn geweest. Maar hij kreeg een openbaring die hem en degenen die het dichtst bij hem stonden die materiële voordelen ontzegde waar anderen gemakkelijk aan konden komen. De pracht en praal van deze wereld is niet verboden voor een moslim, maar dit soort vergankelijke prullen werden niet toegelaten in het huishouden van Allah’s Profeet. Omdat hij de beschikking had over de middelen, zouden zijn vrouwen wel mogen vertrekken met ruime giften, als ze dat wensten.

De profeet Mohammed plaatste elke vrouw van hem afzonderlijk voor deze keuze. Ieder van hen gaf hetzelfde antwoord, namelijk dat zij verlangden naar ‘Allah en Zijn Boodschapper en het verblijf in het Hiernamaals.’

De vrouwen van de Profeet betrachtten tijdens zijn leven een zeer eenvoudig leven. Na zijn dood groeiden de moslims uit tot een zeer welvarend volk en kregen de vrouwen van de Profeet grote financiële toelagen. Maar zelfs na de dood van de Profeet wilden ze niet dat er geld en goed werd opgepot in hun huizen, maar ze verdeelden het aan personen die dat nodig hadden. Van Aisha in het bijzonder wordt verteld dat ze zo gul was in het weggeven van wat aan haar gegeven werd, dat ze soms niets meer over had voor een avondmaaltijd.

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz

Vertaald door Reza Ghafoerkhan

Uitgegeven door:IslamLab

Het eenvoudige huiselijke- en priveleven van de profeet Mohammed (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 6249

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.