De karaktereigenschappen en het gedrag van de Profeet (v.z.m.h.) - Islamino.NL (2024)

22 januari 2020Artikelen, Levensloop van Profeet - sawReacties uitgeschakeld voor De karaktereigenschappen en het gedrag van de Profeet (v.z.m.h.)1,723 Views

Related Articles

De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, was een hele mooie man. Qua uiterlijk en gedrag was hij de perfecte mens. Er zijn tal van overleveringen hierover maar wij beperken ons tot een samenvatting daarvan:

Het gezicht
De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had een blanke huid, een rond gezicht en een rode blos op zijn wangen. Hij had een enorme uitstraling. Als hij glimlachtte straalde zijn gezicht volledig. Het kijken naar hem stond gelijk aan het kijken naar de zonsopgang. Zijn zweetdruppels op zijn gezicht waren als parels. Zijn zweetgeur was aangenamer dan de geur van musk. Als hij boos werd, werd zijn gezicht zo rood als het binnenste van een granaatappel. Zijn wenkbrauwen stonden perfect in een halve maanvorm. Hij had een hoog voorhoofd en zijn wenkbrauwen liepen in elkaar over. Zijn ogen waren groot en zijn wimpers zacht en lang. Als je naar hem keek, leek het alsof zijn ogen zwart waren, al was dit maar schijn. Hij straalde licht uit, had een mooie grote mond en mooie glanzende tanden. Als hij sprak kwam een helder licht uit zijn mond. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had een sterke baardgroei met enkele witte haren.

Zijn hoofd, nek en haar
Hij was heel groot en had een groot hoofd en een lange nek. Hij had niet meer dan twintig witte haartjes op zijn hoofd en in zijn baard. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had weinig rimpels en droeg een middenscheiding in zijn haar.

Zijn ledematen
De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had sterke knieën, schouders en ellebogen en grote handen en voeten. Zijn handen waren zachter dan zijde, kouder dan ijs en ze roken lekkerder dan musk. Hij had een brede borstkas en was behaard van bovenaan zijn borst tot aan zijn navel en op zijn armen en benen. Zijn lichaamsbouw was mooi. Hij was niet te groot, niet te lang, maar langer dan de gemiddelde lengte. Hij was niet te dik, niet te dun en had een rechte rug.

Zijn lekkere geur
Zijn lichaam, zweetgeur en lichaamsdelen hadden een heerlijke geur. Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, zei: ,,Ik heb nooit een geur lekkerder dan musk geroken dan bij de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem,”. Ook zei Jabir: ,,Als de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, ergens had gelopen, wist men dat hij daar gelopen had vanwege de geur die hij achterliet.” Als de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, een man begroette, dan bleef deze man een hele dag naar hem ruiken. Wanneer de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zijn hand op het hoofd van een kindje legde wist iedereen dat het kind was aangeraakt door hem.” Oem Salim heeft zijn zweetdruppels in een flesje bewaard vanwege de heerlijke geur die het verspreidde.

Zijn manier van lopen
Hij liep altijd snel en niemand kon hem bijhouden. Abu Hurairah heeft gezegd: ,,Ik heb nooit iemand gezien die sneller liep dan de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem. Het leek of de aarde zich vouwde onder hem. We deden ons best hem bij te houden.” Als hij kwam was hij nadrukkelijk aanwezig en als hij wegging liet hij een leegte achter. Wanneer hij zich omdraaide, draaide hij zich met zijn gehele lichaam om.

Zijn stem en zijn manier van praten
Hij sprak met een licht hese stem en in logische bewoordingen en op een respectvolle manier. Wanneer hij stil was of wanneer hij sprak straalde het respect van hem af. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, gebruikte veel lichaamstaal. Alles wat hij zei was precies goed en heel duidelijk. Niemand was zo welsprekend als hij.

Zijn gedrag
Hij was altijd vrolijk en ongecompliceerd en had een goed hart. Er was niemand die zoveel glimlachte als hij en hij was degene die het verst van boosheid verwijderd was. Hij was snel tevreden en koos altijd voor de gemakkelijke oplossing, mits het volgens de regels van de Islam was. Wanneer het niet volgens de Islam was, gebruikte hij de oplossing niet. Hij was totaal niet wraakzuchtig, behalve wanneer de naam van Allah bespot werd. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, was een edelmoedig en geduldig mens. Hij had respect voor iedereen en was degene die de meeste “Hayaa’e” d.w.z. “de natuurlijke schaamte” had.

De karaktereigenschappen en het gedrag van de Profeet (v.z.m.h.) - Islamino.NL (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6261

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.