De familieleden van de Profeet (v.z.m.h.) - Islamino.NL (2024)

Related Articles

De familieleden van de Profeet (v.z.m.h.)

De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, heeft in totaal elf of twaalf vrouwen gehad in zijn leven, waarvan negen aan het einde van zijn leven en twee of drie die zijn gestorven voordat hij, Allah’s zegen en vrede zij met hem, stierf. Hieronder worden zijn vrouwen kort beschreven:

1. Moeder der gelovigen; Khadija bint Khuwailid, moge Allah met haar tevreden zijn
Zoals eerder behandeld is was de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, vijfentwintig jaar en Khadija veertig jaar, toen hij met haar trouwde. Al zijn kinderen, behalve Ibrahiem, waren samen met haar. Tijdens haar leven was hij met geen andere vrouw getrouwd. Zij stierf in Mekka in de maand Ramadan van het 10de jaar na het gezantschap. Ze is begraven in Hoedjoen in Mekka en is 65 jaar geworden.

2. Moeder der gelovigen; Sawdah bint Zum’ah, moge Allah met haar tevreden zijn
Zij was getrouwd met haar neef, Assakraan Ibn A’mr. Tijdens dit huwelijk werden zij moslim en immigreerden naar Alhabashah. Toen ze terugkeerden, stierf Assakraan. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, trouwde met haar in Shawal van het jaar 10 na het gezantschap, een maand na de dood van Khadija. Ze is gestorven in Medina in Shawal van het jaar 54 hijri.

3. Moeder der gelovigen; Aïsha bint Abu Bakr As-siddieq, moge Allah met haar tevreden zijn
De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, trouwde met haar in Shawal van het jaar 11 na het gezantschap, een jaar na het huwelijk met Sawdah. Ze was zes jaar. De consumatie vond echter plaats toen zij negen jaar was. Zij was de enige maagd die Mohammed, Allah’s zegen en vrede zij met hem, huwde en een van de beste geleerden onder de vrouwen in de leer van de Islam. Ze bekleedde een zeer bijzondere positie onder de moslimvrouwen, stierf 17 Ramadan in het jaar 57 of 58 hijri en is begraven in Albaqi’e.

4. Moeder der gelovigen; Hafsah bint Omar Ibnulkhattab, moge Allah met haar tevreden zijn
Ze was getrouwd met Khanies Ibn Huthafah. Deze overleed aan zijn verwondingen ten gevolge van de strijd van Badr. Na haar wachttijd trouwde zij met de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, in de maand Sha’ban in het jaar 45 hijri. Ze werd 60 jaar en is begraven in Albaqi’e.

5. Moeder der gelovigen; Zainab bint Khoezaimah Alhilaliyah, moge Allah met haar tevreden zijn
Zij was getrouwd met U’baydah Ibn Alharith die tijdens de Badr-strijd stierf. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, trouwde met haar in de maand Ramadan van het jaar 3 hijri. In het Djahiliyah-tijdperk werd ze Oem Almasakin ‘moeder der armen’ genoemd; dit omdat ze zeer vrijgevig was ten opzichte van de armen en ze van voedsel voorzag. Ze is gestorven aan het eind van de maand Rabi’e II van het jaar 4 hijri. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, heeft het dodengebed voor haar verricht.

6. Moeder der gelovigen; Oem Salamah Hind bint Abi Umayah, moge Allah met haar tevreden zijn
Ze was getrouwd met Abu Salamah en kreeg met hem kinderen. Hij is in Djoemadah II gestorven in het jaar 4 hijri. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, trouwde met haar in de laatste dagen van Shawal, in het jaar 4 hijri. Zij was de verstandigste vrouw en een van de beste in de leer van de Islam onder de vrouwen. Ze stierf in het jaar 59 hijri in en werd begraven in Albaqi’e. Ze werd 84 jaar oud.

7. Moeder der gelovigen; Zainab bint Djahsh Ibn Ri’ab, moge Allah met haar tevreden zijn
Haar moeder is Oemaymah, de dochter van Abdulmuttalib, tante van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem. Zij trouwde met Zaid Ibn Harithah en scheidde weer van hem. Zaid was een pleegzoon van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, en werd daarom ook zoon van Mohammed genoemd. vr de Islam en gedurende het djahilyah-tijdperk vond men het ongeoorloofd dat een vrouw met de pleegvader van haar man trouwde. Een pleegvader werd gezien als een natuurlijke vader. Toen haar wachttijd “al’iddah” voorbij was, huwde Allah haar aan de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, en verbood daarmee de adoptie. Dit vond plaats in de maand Thul Qi’dah van het jaar 5 hijri.

Zainab was een vrijgevige en Allahvrezende vrouw. Ze stierf in het jaar 20 hijri op een leeftijd van 53 jaar en werd in Albaqi’e begraven . Zij overleed als eerste onder de vrouwen van de profeet na zijn overlijden. Omar Ibnulkhattab heeft het dodengebed voor haar verricht.

8. Moeder der gelovigen; Djuwayriah, de dochter van Alharith, hoofd van de stam Beni Almoestaliq,moge Allah met haar tevreden zijn
Ze werd als krijgsgevangene genomen in de slag bij Beni Almoestaliq in de maand Sha’ban van het jaar 6 hijri (volgens andere overleveringen 5 hijri). Zij werd toegekend aan Thabid Ibn Qays als zijn onderdeel van de oorlogsbuit. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, verklaarde het huwelijk nietig, stelde haar in vrijheid en trouwde met haar. Naar aan-leiding hiervan werden honderd krijgsgevangenen in vrijheid gesteld omdat ze nu behoorden tot de schoonfamilie van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem. Djuwayriah was de meest gezegende vrouw onder haar volk n stierf in de maand Rabi’e I van het jaar 56 hijri en werd 65 jaar oud. (volgens andere overleveringen 55 hijri).

9. Moeder der gelovigen; Oem Habibah Ramlah Bint Abu Sufyan, moge Allah met haar tevreden zijn
Ze was getrouwd met Ubaydillah Ibn Djahsh en kreeg een dochter Habibah, vandaar haar bijnaam Oem Habibah (de moeder van Habibah). Ze immigreerde met haar man naar Alhabashah waar hij zich tot het Christendom bekeerde en overleed als niet-moslim “moertad”, terwijlOem Habibah aan haar religie vasthield. Toen de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, A’mr Ibn Umayah Ad-dhamri naar Alhabashah stuurde om zijn brief aan Nadjashi te overhandigen, maakte hij kenbaar dat hij met Oem Habibah wilde trouwen. Nadjashi huwde haar aan de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, schonk haar vierhonderd dinar als bruidschat en stuurde haar met Shurahbiel Ibn Hasanah naar de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem. De huwelijksvoltrekking vond plaats na de terugkeer van de profeet van Khaibar rond de maand Safar van het jaar 7 hijri. Zij overleed rond het jaar 42 of 44 hijri, (ook is het jaar 50 in sommige overleveringen genoemd).

10. Moeder der gelovigen; Safiyah, de dochter van Huyay Ibn Achtab, moge Allah met haar tevreden zijn
Zij was de dochter van de hoofd van de stam Beni Nadhir (een joodse stam). Zij was een afstammeling van Haaroen, vrede zij met hem, en werd als krijgsgevangene meegenomen tijdens de Khaibar-strijd waarbij de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, haar voor zichzelf heeft gekozen en gevraagd of ze moslim wilde worden. Nadat zij moslim werd stelde de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, haar in vrijheid en trouwde met haar. Het huwelijksvoltrekking vond plaats onderweg naar Medina, vlak na de opening van Khaibar in het jaar 7 hijri in Sad Sahba’e. Zij overleed in het jaar 50 hijri (volgens andere overleveringen in het jaar 52 of 36) en werd begraven in Albaqi’e.

11. Moeder der gelovigen; Maymoenah Alhilaliyah, de dochter van Alharith, moge Allah met haar tevreden zijn
Zij was de zus van Loubaba, de dochter van Alharith en de vrouw van Al’abbas, moge Allah tevreden met hem zijn. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, trouwde met haar in de plaats Sirf in de maand Thul Qi’dah van het jaar 7 hijri. Volgens de meest waarschijnlijke overleveringen is zij in Sirf overleden in het jaar 61 hijri en is ook daar begraven.

Dit waren de elf vrouwen van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem; de moeders der gelovigen. Alle geleerden zijn het over dit aantal eens, behalve over Rayhanah Bint Zaid. Zij was afkom- stig uit de stam Beni Nadhir en getrouwd met een man uit Beni Quraithah. Tijdens de slag bij Beni Quraithah werd ze gevangen genomen en koos de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, haar voor zichzelf waarna hij haar vrijkocht en haar als vrouw nam in de maand Muharram in het jaar 6 hijri. Volgens sommige overleveringen heeft de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, haar niet vrijgekocht maar beschikte over haar als slavin. Nadat de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, terug was van zijn afscheidsbedevaart stierf zij en werd in Albaqi’e begraven. Behalve deze vrouwen had de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, nog één slavin: de Koptische Maria. De Koptische koning schonk haar aan de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, toen hij zijn brief beantwoordde. Zij was lid van een koninklijk familie. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had haar daarna voor zichzelf gehouden en kreeg een zoon van haar die hij Ibrahiem heeft genoemd. Maria stierf in het jaar 16 hijri.

De familieleden van de Profeet (v.z.m.h.) - Islamino.NL (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6267

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.